top of page
In uitvoering
Privacy 

BV Kimaud respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van BV Kimaud. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van klantenadministratie en marketing. Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Er wordt uitgelegd waarom en hoe uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden; hoe ze beschermd worden en voor hoelang ze bewaard worden. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijs mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang. Daarenboven behandelen we uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

1. Verwerking van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is: BV Kimaud, Sportstraat 2a, 9750 Kruisem, ondernemingsnummer: BE 0461.871.438, vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Audooren, hieronder verder genoemd als BV Kimaud.

2. Doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens

BV Kimaud verwerkt uw persoonsgegevens, ook in elektronische vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van klantenadministratie, personeelszaken, voor zakelijke doeleinden en in het kader van marketingdoeleinden.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

ontwikkeling van een centrale database met betrekking tot de gegevens van klanten, leveranciers en partners. Deze database zal zonder enige beperking gebruikt worden door BV Kimaud voor de implementatie van de kernactiviteiten van het bedrijf;

marketingactiviteiten: het versturen van een nieuwsbrief waarin de kernactiviteiten van BV Kimaud worden toegelicht. De ontvanger kan zich op eenvoudige wijze uitschrijven voor deze mailing.

3. Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

standaardinformatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, …);

persoonlijke gegevens (IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, taal, geboortedatum, bankrekeningnummer);

gegevens met betrekking tot uw carrière (onderwijs, opleiding, loopbaan, professionele ervaring, …).

4. Oorsprong van de persoonsgegevens

Wanneer u een samenwerking aangaat met BV Kimaud, komen de initiële gegevens wellicht van u. Alle bijkomende gegevens die u op vrijwillige basis verstrekt, ook diegene die niet vermeld werden onder luik 3, mogen bewaard blijven door BV Kimaud.

 
5. Wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke gronden:

met het oog op het sluiten en de uitvoering van een adequate dienstverlening;

in het kader van de legitieme belangen van BV Kimaud.

 
6. Toegang tot de persoonsgegevens

Intern gebruik

Uw persoonsgegevens worden bewaard op een CRM-pakket dat toegang vereist door middel van een wachtwoord. Toegang tot deze software blijft beperkt tot: BV Kimaud, Sportstraat 2a, 9750 Kruisem, vertegenwoordigd door: Marie-Thérèse Audooren

Extern gebruik

De persoonsgegevens kunnen enkel worden gedeeld met een andere entiteit waarmee BV Kimaud samenwerkt wanneer dit past in het kader van de professionele activiteit die typerend is voor de dienstverlening van BV Kimaud of voor voor legitieme doeleinden. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

 

7. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld. In principe worden deze persoonsgegevens bewaard tijdens de samenwerking met BV Kimaud en gedurende een termijn van zeven jaar – de wettelijke bewaartermijn van de fiscus. U behoudt het recht om BV Kimaud op ieder moment te contacteren met het verzoek om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens.

bottom of page